Hỗ trợ bán hàng Hà Nội: 0986.373.517 | HCM09.1131.1141

Ban hành 21 văn bản kỹ thuật Đo lường Việt Nam

Ban hành 21 văn bản kỹ thuật Đo lường Việt Nam Vừa qua, Tổng cục trưởng Tổng cục Tiêu chuẩn - Đo lường - Chất lượng đã xem xét và ký quyết định ban hành 21 văn bản Kỹ thuật Đo lường Việt Nam năm 2010, trong đó có 1 quy trình kiểm định và 20 quy trình thử nghiệm.

Ban hành 21 văn bản kỹ thuật Đo lường Việt Nam

Vừa qua, Tổng cục trưởng Tổng cục Tiêu chuẩn - Đo lường - Chất lượng đã xem xét và ký quyết định ban hành 21 văn bản Kỹ thuật Đo lường Việt Nam năm 2010, trong đó có 1 quy trình kiểm định và 20 quy trình thử nghiệm.
Chi tiết tên các quy trình kiểm định/ thử nghiệm, xin xem tại đây

PHỤ LỤC
(Ban hành kèm theo Quyết định 1543/QĐ-TĐC ngày 13/9/2010 của Tổng cục trưởng Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng)
STT Tên gọi Ký hiệu, số hiệu Ghi chú
1 Phương tiện đo độ ồn
-Quy trình kiểm định
ĐLVN 89-2010 Thay thế ĐLVN 89-2010
2 Tỷ trọng kế
-Quy trình thử nghiệm
ĐLVN 215-2010 Ban hành mới
3 Phương tiện đo điện trở cách điện
-Quy trình thử nghiệm
ĐLVN 216-2010 Ban hành mới
4 Phương tiện đo điện trở tiếp đất
-Quy trình thử nghiệm
ĐLVN 217-2010 Ban hành mới
5 Phương tiện đo điện tim
-Quy trình thử nghiệm
ĐLVN 218-2010 Ban hành mới
6 Phương tiện đo điện não ĐLVN 219-2010 Ban hành mới
7 Phương tiện đo để kiểm tra tốc độ xe cơ giới
-Quy trình thử nghiệm
ĐLVN 220-2010 Ban hành mới
8 Phương tiện đo độ ồn
-Quy trình thử nghiệm
ĐLVN 221-2010 Ban hành mới
9 Thước cuộn
-Quy trình thử nghiệm
ĐLVN 222-2010 Ban hành mới
10 Cân phân tích và cân kỹ thuật
-Quy trình thử nghiệm
ĐLVN 223-2010 Ban hành mới
11 Cân tàu hỏa động
-Quy trình thử nghiệm
ĐLVN 224-2010 Ban hành mới
12 Cân kiểm tra quá tải xe
-Quy trình thử nghiệm
ĐLVN 225-2010 Ban hành mới
13 Cân bằng tải
-Quy trình thử nghiệm
ĐLVN 226-2010 Ban hành mới
14 Xi téc ô tô
-Quy trình thử nghiệm
ĐLVN 227-2010 Ban hành mới
15 Cột đo khí dầu mở hóa lỏng (LPG)
-Quy trình thử nghiệm
ĐLVN 228-2010 Ban hành mới
16 Áp kế kiểu lò xo
-Quy trình thử nghiệm
ĐLVN 229-2010 Ban hành mới
17 Huyết áp kế cơ học
-Quy trình thử nghiệm
ĐLVN 230-2010 Ban hành mới
18 Nhiệt kế thủy tinh chất lỏng
-Quy trình thử nghiệm
ĐLVN 231-2010 Ban hành mới
19 Nhiệt kế y học thủy tinh-thủy ngân có cơ cấu cực đại
-Quy trình thử nghiệm
ĐLVN 232-2010 Ban hành mới
20 Nhiệt kế y học điện tử có cơ cấu cực đại
-Quy trình thử nghiệm
ĐLVN 233-2010 Ban hành mới
21 Phương tiện đo độ ẩm của thóc, gạo, ngô và cà phê
-Quy trình thử nghiệm
ĐLVN 234-2010 Ban hành mới
 
 
Tin mới nhất