Đào tạo – Chuyển giao công nghệ

Hiệu chuẩn là gì

WHAT IS CALIBRATION? Before we define  what calibration is, I want you to understand below  scenario: When you go to a market and buy some meat, you bought 1 kilo and paid it with your hard-earned money but when you checked it at home, it is only ¾ of a kilo, what would you feel? …

Đào tạo nghiệp vụ đo lường

VÌ SAO CẦN PHẢI HIỆU CHUẨN THIẾT BỊ ? Theo Luật Đo lường Việt Nam, Hiệu chuẩn là hoạt động xác định, thiết lập mối quan hệ giữa giá trị đo của chuẩn đo lường, phương tiện đo với giá trị đo của đại lượng cần đo. Như vậy, xét về mặt kỹ thuật, bản chất của …