Bể hiệu chuẩn đầu đo nhiệt độ tiếp xúc bề mặt

Liên hệ

Hiệu chuẩn đầu đo nhiệt độ tiếp xúc bề mặt
Hiệu chuẩn đầu đo nhiệt độ loại tiếp xúc bề mặt như RTD,
Thermocouples, Thermistors với độ ổn định cao
Đĩa chuẩn nhiệt độ: 80 mm
Dải nhiệt độ: đến 500 °C.
Dễ sử dụng, dễ thao tác hiệu chuẩn