Bộ thấu kính chuẩn dùng trong kiểm định Phương tiện đo tiêu cự kính mắt, Phương tiện đo độ khúc xạ mắt

Liên hệ

Bộ thấu kính chuẩn dùng trong hiệu chuẩn/ kiểm định máy đo tiêu cự kính mắt, kiểm định Phương tiện đo tiêu cự kính mắt, Phương tiện đo độ khúc xạ mắt Đặc trưng kỹ thuật: – Trị số cầu: -25 D ÷ +25 D; – Độ chính xác : ± 0,05 D; – Trị số lăng kính : 0 ∆ ÷ 10 ∆; – Độ chính xác : ± 0,03 ∆; – Trị số loạn: 0 D ÷ 5 D; – Độ chính xác : ± 0,03 D

Bộ thấu kính chuẩn dùng trong kiểm định Phương tiện đo tiêu cự kính mắt,  Phương tiện đo độ khúc xạ mắt
Đặc trưng kỹ thuật:
Bộ thiết bị chuẩn kiểm định phương tiện đo tiêu cự kính mắt
Phù hợp quy trình kiểm định phương tiện đo tiêu cự kính mắt ĐLVN 258:2014
– Trọn bộ cung cấp gồm: 14 thấu kính chuẩn đo trị số thấu kính, trị số loạn, trị số lăng kính trong hộp đựng kèm giấy chứng nhận kết quả đo (test report) của nước sản xuất cung cấp cho từng số hiệu thấu kính cung cấp .
– Thiết bị đã được hiệu chuẩn và cấp giấy chứng nhận của Viện đo lường Việt Nam
– Sử dụng làm chuẩn để kiểm định phương tiện đo tiêu cự kính mắt để đo các tham số trị số thấu kính, trị số lăng kính, trị số loạn của các máy và thiết bị đo tiêu cự kính mắt.
Bộ thiết bị chuẩn kiểm định phương tiện đo độ khúc xạ mắt
Phù hợp quy trình kiểm định phương tiện đo độ khúc xạ mắt ĐLVN 363:2020
Xuất xứ: EU
Model: Serial 151
– Trọn bộ cung cấp gồm: 21 thấu kính chuẩn đo trị số thấu kính trong hộp đựng kèm giấy chứng nhận kết quả đo (test report) của nước sản xuất cung cấp cho từng số hiệu thấu kính cung cấp .
– Thiết bị đã được hiệu chuẩn và cấp giấy chứng nhận của Viện đo lường Việt Nam
– Sử dụng làm chuẩn để kiểm định phương tiện đo phương tiện đo độ khúc xạ mắt.